Projekty unijne


W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) współfinansowanego ze środków europejskich, spółka Fiberhost rozbudowuje otwartą sieć światłowodową. Na tej inwestycji skorzystają przede wszystkim mieszkańcy terenów, które ze względów geograficznych stanowiły wyzwanie inwestycyjne i dlatego wcześniej nie było tam możliwości korzystania z usług światłowodowych.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – II konkurs

Zarząd Fiberhost S.A. (działając pod wcześniejszą firmą INEA S.A.) zawarł w czerwcu 2017 roku umowy o dofinansowanie następujących projektów:

 1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie kaliskim, nr projektu POPC.01.01.00-30-0144/17

  Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa sieci szerokopasmowej Internetu oraz podłączenie do niej 26 444 gospodarstw domowych i 130 jednostek publicznych

  Wartość projektu 105 363 217,91 zł
  Wkład Unii 53 479 837,38 zł

 2. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie leszczyńskim, nr projektu POPC.01.01.00-30-0143/17

  Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa sieci szerokopasmowej Internetu oraz podłączenie do niej 40 526 gospodarstw domowych i 89 jednostek publicznych

  Wartość projektu 130 833 430,77 zł
  Wkład Unii 40 613 312,96 zł

 3. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie poznańskim i Poznaniu, nr projektu POPC.01.01.00-30-0137/17

  Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa sieci szerokopasmowej Internetu oraz podłączenie do niej 49 267 gospodarstw domowych i 98 jednostek publicznych

  Wartość projektu 131 627 666,95 zł
  Wkład Unii 35 393 403,86 zł

 4. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie konińskim, nr projektu POPC.01.01.00-30-0136/17Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa sieci szerokopasmowej Internetu oraz podłączenie do niej 43 318 gospodarstw domowych i 132 jednostek publicznych.Wartość projektu 174 468 996,53 zł
  Wkład Unii 70 790 681,45 zł

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – IV konkurs

Zarząd Fiberhost S.A. (działając pod wcześniejszą firmą INEA S.A.) zawarł w 2020 roku umowy o dofinansowanie następujących projektów:

 1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie wielkopolskim część A, nr projektu POPC.01.01.00-30-0026/20

  Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa sieci szerokopasmowej Internetu oraz podłączenie do niej 4 839 gospodarstw domowych i 4 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

  Wartość projektu 21 353 697,90 zł
  Wkład Unii 12 108 671,03 zł

 2. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie wielkopolskim część B, nr projektu POPC.01.01.00-30-0027/20

  Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa sieci szerokopasmowej Internetu oraz podłączenie do niej 7 201 gospodarstw domowych i 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

  Wartość projektu 28 027 709,88 zł
  Wkład Unii 18 192 500,45 zł

Z dniem 1 lipca 2021 r. zarejestrowany został podział beneficjenta Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu,
w wyniku którego doszło do rozdzielenia działalności operacyjnej i działalności infrastrukturalnej spółki. Działalność operacyjna została wydzielona do spółki – INEA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, działalność infrastrukturalna natomiast jest bez zmian prowadzona przez beneficjenta Programu, który od 1 lipca 2021 r. występuje pod nową nazwą Fiberhost S.A. (dawniej INEA S.A.). Powyższa zmiana organizacyjna beneficjenta pozostaje bez wpływu na realizację Programu, który jest kontynuowany przez Fiberhost S.A.

Fundusz Szerokopasmowy

W dniu 19 października 2023 roku Fibee I Sp. z o.o. zawarła umowę nr 3/FS/2023 na dofinansowanie projektu  „Fundusz Szerokopasmowy – Gmina i Miasto Pyzdry” w ramach Funduszu Szerokopasmowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Szerokopasmowy
Nazwa zadania: Fundusz Szerokopasmowy – Gmina i Miasto Pyzdry

Projekt dotyczy zaprojektowania oraz budowy sieci szerokopasmowej w technologii przewodowej (szybkiej sieci telekomunikacyjnej) umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych dla gospodarstw domowych, podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy oraz przedsiębiorstw z obszaru konkursowego.

Realizacja Projektu umożliwi mieszkańcom i podmiotom powszechny dostęp do nowoczesnych usług łączności elektronicznej w obszarach wykluczonych cyfrowo na terenie gminy Pyzdry, tym samym eliminując terytorialne różnice w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. W wyniku realizacji projektu 471 gospodarstw domowych i 5 podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy uzyska dostęp zostanie objętych  szerokopasmowym dostępem  do szybkiej sieci telekomunikacyjnej o przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych).

Wartość projektu: 7 903 397,39 zł,
Wartość maksymalna dofinansowania: 6 090 000,00 zł.
Okres realizacji projektu: od 19.10.2023  do 30.11.2024

W dniu 12 grudnia 2023 roku Fibee I Sp.  z o.o. zawarła umowę nr KSGK. 272. 90.2023 na dofinansowanie  projektu „Fundusz Szerokopasmowy – Gmina Miedzichowo” w ramach Funduszu Szerokopasmowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Szerokopasmowy
Nazwa zadania: Zwiększenie dostępu do szybkiego Internetu w Gminie Miedzichowo

Projekt dotyczy zaprojektowania oraz budowy sieci szerokopasmowej w technologii przewodowej (szybkiej sieci telekomunikacyjnej) umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych dla gospodarstw domowych, podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy oraz przedsiębiorstw z obszaru konkursowego.

Realizacja Projektu umożliwi mieszkańcom i podmiotom powszechny dostęp do nowoczesnych usług łączności elektronicznej w obszarach wykluczonych cyfrowo na terenie gminy Miedzichowo, tym samym eliminując terytorialne różnice w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. W wyniku realizacji projektu 141 gospodarstw domowych i 4 podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy uzyska dostęp zostanie objętych  szerokopasmowym dostępem  do szybkiej sieci telekomunikacyjnej o przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych).

Wartość projektu: 2 407 179,23 zł,
Wartość maksymalna dofinansowania: 1 884 872,00 zł.
Okres realizacji projektu: od 12.12.2023  do 30.11.2024